വീഡിയോ

ഷഡ്ഭുജ സമ്മാന പെട്ടി

ചുവപ്പ് മടക്കാവുന്ന വരവ് കലണ്ടർ

അവശ്യ എണ്ണയ്ക്കുള്ള പർപ്പിൾ മാഗ്നറ്റിക് ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ്

ഷഡ്ഭുജ സമ്മാന പെട്ടി

ചുവപ്പ് മടക്കാവുന്ന വരവ് കലണ്ടർ

അവശ്യ എണ്ണയ്ക്കുള്ള പർപ്പിൾ മാഗ്നറ്റിക് ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ്

പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സ്വർണ്ണ കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടി

നീല ജ്വല്ലറി ഗിഫ്റ്റ് സെറ്റ് ബോക്സ്

ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റ് ലിഡും അടിസ്ഥാന സമ്മാന ബോക്സും

പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സ്വർണ്ണ കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടി

നീല ജ്വല്ലറി ഗിഫ്റ്റ് സെറ്റ് ബോക്സ്

ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റ് ലിഡും അടിസ്ഥാന സമ്മാന ബോക്സും

കറുത്ത ഡ്രോയർ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ്

ചൈൽഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് 10 പായ്ക്ക് റീറോൾ ബോക്സ്

മെഴുകുതിരിയ്ക്കുള്ള ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റ് ലിഡും ബേസ് ഷോൾഡർ ബോക്സും

കറുത്ത ഡ്രോയർ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ്

ചൈൽഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് 10 പായ്ക്ക് റീറോൾ ബോക്സ്

മെഴുകുതിരിയ്ക്കുള്ള ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റ് ലിഡും ബേസ് ഷോൾഡർ ബോക്സും

ബ്രൗൺ ക്രാഫ്റ്റ് ഫോൾഡിംഗ് ബോക്സ്

റോസ് ഗോൾഡ് ഫോൾഡിംഗ് ബോക്സ്

ഡ്രോയർ ബോക്സ്

ബ്രൗൺ ക്രാഫ്റ്റ് ഫോൾഡിംഗ് ബോക്സ്

റോസ് ഗോൾഡ് ഫോൾഡിംഗ് ബോക്സ്

ഡ്രോയർ ബോക്സ്

മെറ്റൽ ലിഡ് ഉള്ള സിലിണ്ടർ ടീ ട്യൂബ്

അവശ്യ എണ്ണയ്ക്കുള്ള സിലിണ്ടർ പേപ്പർ ട്യൂബ്